Конкурс за именовање директора у Народном музеју Топлице

На основу члана 35. и 36. Закона о култури ( „ Сл. Гласник РС“, број 72/2009, 75/14, 13/16 и 30/16), и члана 30-32. Статута Народног музеја Топлице  Прокупље бр. 414 од 15. 10. 2020. и Статута о изменама и допунама Статута бр. 496 од 29. 11. 2021.  Управни одбор  Народног музеја Топлице на седници одржаној 15.09.2022. год. донео је Одлуку број 457 којом расписује:

                                                                                ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

                                                                                    НАРОДНОГ МУЗЕЈА ТОПЛИЦЕ  ПРОКУПЉЕ

–              За директора Народног музеја Топлице у Прокупљу  може се именовати лице које поред општих услова утврђених законом треба да испуњава и следеће посебне услове:

–              високо образовање, да има најмање пет (5) година радног искуства у култури,

да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности,  као и  да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање функције директора, држављанство Републике Србије, општа здравствена способност.

Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи:

  1. предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири (4) године
  2. оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми
  3. оверену копију радне књижице или доказ о радном искуству у струци
  4. биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду
  5. уверење надлежног органа (не старије од шест месеци) да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница, као и  да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности
  6. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и
  7. доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (оригинал).

      Приликом избора кандидата за директора Музеја Управни одбор  Музеја ће ценити и следеће услове:

1) да кандидат познаје пословање  музејских установа

2) да поседује организаторске способности

Директор Музеја се именује на период од 4 (четири) године.

      Рок за пријављивање кандидата на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор Музеја  одбацује закључком против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњењу услова конкурса се достављају Управном одбору  Народног музеја Топлице у Прокупљу на адресу или лично од 7,00 до 14,00 сати, сваког радног дана.

                                  Народни музеј Топлице Прокупље                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Председник Управног одбора

   -За Управни одбор – пријава на конкур  за именовање директора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Народног музеја Топлице

                                  Р. Павловића бр. 31 Прокупље                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Срђан Јовић

                          Контакт тел. 027/322 -151; 027/321-694;