РУБЛИКА ОБАВЕШТЕЊА

Народни Музеј Топлице

ОБАВЕШТЕЊЕ


Поводом обележавања Светског дана туризма, Народни музеј Топлице БЕСПЛАТНО ће отворити своја врата за све посетиоце  у понедељак и уторак, 27. и 28. септембра.

Посетиоцима ће на овај начин бити пружена могућност да приликом посете музеју, непосредно од кустоса  и музејских  водича сазнају нешто више о појединим сегментима сталне поставке, догађајима и  личностима из прошлости о којима сведоче одабрани експонати из богатог фонда музеја.

 * Сталне поставке и актуелну изложбу "ВИНЧАНСКА ЖЕНА  - МИТ, БОГИЊА, МАЈКА" можете погледати у згради музеја од 9 до 20 часова.

  * Спомен собу "Гвоздени пук у ослободилачким ратовима Србије 1912-1918" можете погледати од 10-17 часова.

  * Галерија Божа Илић отворена је за посетиоце од 8-20 часова.

  Добродошли!

РУБЛИКА ОБАВЕШТЕЊА

Народни Музеј Топлице

ОБАВЕШТЕЊЕ


Поводом обележавања Светског дана туризма, Народни музеј Топлице БЕСПЛАТНО ће отворити своја врата за све посетиоце  у понедељак и уторак, 27. и 28. септембра.

Посетиоцима ће на овај начин бити пружена могућност да приликом посете музеју, непосредно од кустоса  и музејских  водича сазнају нешто више о појединим сегментима сталне поставке, догађајима и  личностима из прошлости о којима сведоче одабрани експонати из богатог фонда музеја.

 * Сталне поставке и актуелну изложбу "ВИНЧАНСКА ЖЕНА  - МИТ, БОГИЊА, МАЈКА" можете погледати у згради музеја од 9 до 20 часова.

  * Спомен собу "Гвоздени пук у ослободилачким ратовима Србије 1912-1918" можете погледати од 10-17 часова.

  * Галерија Божа Илић отворена је за посетиоце од 8-20 часова.

  Добро дошли!

На основу члана 35. и 36. Закона о култури ( „ Сл. Гласник РС“, број 72/2009, 75/14, 13/16 и 30/16), и члана 30-32.
Статута Народног музеја Топлице  Прокупље бр. 414 од 15. 10. 2020.
Управни одбор  Народног музеја Топлице на седници одржаној 07. 07. 2021. год. донео је Одлуку број 266  којом расписује:
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ТОПЛИЦЕ  ПРОКУПЉЕ
 
 • За директора Народног музеја Топлице у Прокупљу може се именовати лице које поред општих услова утврђених законом треба да испуњава и следеће посебне услове:
 • високо образовање
 • да има најмање пет (5) година радног искуства у култури,
 • да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и  да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање функције директора,
 • држављанство Републике Србије,
 • општа здравствена способност.
Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи:
 1. предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири (4) године
 1. оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми
 2. оверену копију радне књижице или доказ о радном искуству у струци
 3. биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду
 4. уверење надлежног органа (не старије од шест месеци) да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница, као и  да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности
 5. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и
 6. доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (оригинал).
      Приликом избора кандидата за директора Музеја Управни одбор  Музеја ће ценити и следеће услове:
1) да кандидат познаје пословање  музејских установа
2) да поседује организаторске способности

Директор Музеја се именује на период од 4 (четири) године.
Рок за пријављивање кандидата на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка Јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата.
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор Музеја  одбацује закључком против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњењу услова конкурса се достављају Управном одбору  Народног музеја Топлице у Прокупљу на адресу или лично од 7,00 до 15,00 сати, сваког радног дана.
 Народни музеј Топлице Прокупље, Рaткa Павловића бр. 31 Прокупље                    
 За Управни одбор – пријава на конкурс за именовање директора       
Контакт тел. 027/322 -151; 027/321-694;                                                                         
Image
Image

Народни Музеј Топлице

Народни музеј Топлице oснован је 1946. год. у старом здању и адаптираном простору зграде на Хисару (задужбина бившег министра здравља лекара Алексе Савића).
Музеј је 1962. године пресељен у зграду бивше поште у улици Ратка Павловића. Зграда је и данас споменик културе под заштитом државе.

Kонтакт

Народни музеј Топлице

Ратка Павловића 31
18400 Прокупље,
Телефон: 027/321-694
Факс: 027/322-151
Е-пошта: muzejtoplice@gmail.com

Search

Pretraga