ОБАВЕШТЕЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Због епидемиолошке ситуације, увођења ванредног стања  и пораста оболелих на територији града, Народни Музеј Топлице биће затворен за посетиоце.

Наш музеј можете посетити виртуелном туром преко наше званичне странице: www.muzejtoplice.org.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ:

У току је уређиванје музејског простора, депоа музејских предмета и припрема за законом обавезне ревизије музејских збирки и фондова, чији је рок реализације до 31.12.2020.г.

РЕАЛИЗАЦИЈА УРЕЂЕЊЕ ДЕПОА МУЗЕЈА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ТОПЛИЦЕ У ПРОКУПЉУ

Број 178                                          

Датум: 03. 04. 2019.

 На основу члана 35. став 2. Закона о култури ( „ Сл. Гласник РС“, број 72/2009, 75/14, 13/16 и 30/16), и члана 30-32. Статута Народног музеја Топлице у Прокупљу бр. 36 од 26. 02. 2017. Управни одбор  Народног музеја Топлице на седници одржаној 03. 04. 2019. год. донео је Одлуку број 177 од 03. 04. 2019. којом расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

НАРОДНОГ МУЗЕЈА ТОПЛИЦЕ У ПРОКУПЉУ

 • За директора Народног музеја Топлице у Прокупљу може се именовати лице које поред општих услова утврђених законом треба да испуњава и следеће посебне услове:

 Високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 • Филозофски факултет група историја, археологија, етнологија и историја уметности
  • Да има пет година радног искуства у струци
  • Да има положен стручни испит у области заштите културних добара
  • Да има стечено звање кустоса, вишег кустоса или музејског саветника

            -  Да се бави истраживачким радом и има објављене радове

Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи:

Име и презиме кандидата, адресу становања, датум и место рођења, податке о образовању, о дужини радног стажа, опис послова на којима је радио, као и податке о допунским знањима и способностима.

У прилогу пријаве доставити:

 • оверену копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми
 • оверену копију Уверења о положеном стручном испиту из области заштите културних добара
 • оверену копију радне књижице или потврду послодавца о радном стажу
 • биографију кандидата која садржи податке о који доказују стручност из делокруга рада установа културе и оствареним резултатима
 • доказ о држављанству Републике Србије
 • извод из матичне књиге рођених и копију личне карте
 • доказ о неосуђиваности за кривично дело које га чини недостојним за обављање послова директора
 • уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности
 • библиографију објављених радова
 • програм рада и развоја Музеја за период од четири године
 • доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења)
 1. Приликом избора кандидата Управни одбор  Музеја ће посебно узети у обзир испуњеност следећих услова:

1) да кандидат познаје пословање установа културе;

2) да поседује организаторске способности

Тражена документација не сме бити старија од  шест месеци.

Рок за пријављивање на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на сајту Националне службе за запошљавање и дневном листу .

Управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка Јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор Музеја  одбацује закључком против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњењу услова конкурса се достављају Управном одбору  Народног музеја Топлице у Прокупљу на адресу или лично од 8,00 до 15,30 сати.

Народни музеј Топлице у Прокупљу                            

-За Управни одбор – пријава на конкурс

за именовање директора                                                                  

Р. Павловића бр. 31 Прокупљ

Тел. 027/322 -151; 027/321-694.

Народни Музеј Топлице

Народни музеј Топлице oснован је 1946. год. у старом здању и адаптираном простору зграде на Хисару (задужбина бившег министра здравља лекара Алексе Савића).
Музеј је 1962. године пресељен у зграду бивше поште у улици Ратка Павловића. Зграда је и данас споменик културе под заштитом државе.

Kонтакт

Народни музеј Топлице

Ратка Павловића 31
18400 Прокупље,
Телефон: 027/321-694
Факс: 027/322-151
Е-пошта: muzejtoplice@gmail.com

Search

Pretraga