Арехеолошка збирка

Арехеолошка збирка

Археолошка збирка Народног музеја Топлице броји око 2000 предмета. У поставци Археолошка налазишта Топлице изложен је 451 предмет и фотографије које илуструју археолошку мапу општине Прокупље.
Етнолошка збирка

Етнолошка збирка

Збирка броји око 700 предмета, груписаних у тематске целине: ношња, накит, текстил, метално и дрвено покућство и грнчарија. Посебну целину чини збирка ,,Старо Прокупље``, која је делом изложена у сталној поставци ,,Градска соба``.
Историјска збирка

Историјска збирка

Прати развој Прокупља и Топлице од средњег века до данас. Одељење чува грађу почев од турског периода: тапије, фотографије, документа, новац, оружје и друго. Збирке садрже око 2000 предмета.
Збирка Историје уметности

Збирка Историје уметности

Најстарији досад откривени траг сликарства у Прокупљу налази се у живопису цркве Светог Прокопија у Прокупљу. Петобродна базилика за коју се претпоставља да потиче из X века.
Image

Златно Доба Топличког Бокса

аутор: мр Бојан Марковић

Златно Доба Топличког Бокса

Књигу можете наручити

Преко сајта музеја, , или лично у просторијама Народног Музеја Типлице или у просторијама Галерија "Божа Илић" у Прокупљу.

Izdavač: MedivestKT-Niš
Recenzenti:

 • Dr Milovan Bratić, Dekan Fakulteta FSFV u Nišu
 • Dr Mirsad Nurkić, Prodekan za nastavu FSFV u Nišu
 • Živorad Dimkić, Novinar u Penziji
Lektor: Vesna Topalović, Profesor književnosti
Kopjuterska obrada: Danica Marković, dipl.ing & Jovana Marković, dipl.esc
Korice: Slavoljub Randjelović
Štampa: MedivestKT-Niš
Tiraž: 500 primeraka

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ТОПЛИЦЕ У ПРОКУПЉУ

Број 178                                          

Датум: 03. 04. 2019.

 На основу члана 35. став 2. Закона о култури ( „ Сл. Гласник РС“, број 72/2009, 75/14, 13/16 и 30/16), и члана 30-32. Статута Народног музеја Топлице у Прокупљу бр. 36 од 26. 02. 2017. Управни одбор  Народног музеја Топлице на седници одржаној 03. 04. 2019. год. донео је Одлуку број 177 од 03. 04. 2019. којом расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

НАРОДНОГ МУЗЕЈА ТОПЛИЦЕ У ПРОКУПЉУ

 • За директора Народног музеја Топлице у Прокупљу може се именовати лице које поред општих услова утврђених законом треба да испуњава и следеће посебне услове:

 Високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 • Филозофски факултет група историја, археологија, етнологија и историја уметности
  • Да има пет година радног искуства у струци
  • Да има положен стручни испит у области заштите културних добара
  • Да има стечено звање кустоса, вишег кустоса или музејског саветника

            -  Да се бави истраживачким радом и има објављене радове

Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи:

Име и презиме кандидата, адресу становања, датум и место рођења, податке о образовању, о дужини радног стажа, опис послова на којима је радио, као и податке о допунским знањима и способностима.

У прилогу пријаве доставити:

 • оверену копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми
 • оверену копију Уверења о положеном стручном испиту из области заштите културних добара
 • оверену копију радне књижице или потврду послодавца о радном стажу
 • биографију кандидата која садржи податке о који доказују стручност из делокруга рада установа културе и оствареним резултатима
 • доказ о држављанству Републике Србије
 • извод из матичне књиге рођених и копију личне карте
 • доказ о неосуђиваности за кривично дело које га чини недостојним за обављање послова директора
 • уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности
 • библиографију објављених радова
 • програм рада и развоја Музеја за период од четири године
 • доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења)
 1. Приликом избора кандидата Управни одбор  Музеја ће посебно узети у обзир испуњеност следећих услова:

1) да кандидат познаје пословање установа културе;

2) да поседује организаторске способности

Тражена документација не сме бити старија од  шест месеци.

Рок за пријављивање на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на сајту Националне службе за запошљавање и дневном листу .

Управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка Јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор Музеја  одбацује закључком против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњењу услова конкурса се достављају Управном одбору  Народног музеја Топлице у Прокупљу на адресу или лично од 8,00 до 15,30 сати.

Народни музеј Топлице у Прокупљу                            

-За Управни одбор – пријава на конкурс

за именовање директора                                                                  

Р. Павловића бр. 31 Прокупљ

Тел. 027/322 -151; 027/321-694.

СПОМЕН ЈУНАЦИМА "ГВОЗДЕНОГ ПУКА"

ДРУГИ ПЕШАДИЈСКИ ПУК КЊАЗ МИХАИЛО „ГВОЗДЕНИ ПУК“

       У току ослободилачких ратова 1912-1918. године, Србија је мобилисала око 100 пукова. Све ратне јединице су се храбро бориле, међутим, само је један пук због своје легендарне храбрости добио почасни назив „Гвоздени пук“. Био је то 2. пешадијски пук 1. позива „Књаз Михаило“. Пук је сачињавало људство од 21. до 31. године живота, и учествовао је у свим ратовима од 1912. до 1918. године.
За испољену храбросту ратовима од 1912. До 1918.године 294 официра, подофицира и редова овог пука одликовано је највишим српским ратним одликовањем Орденом  Карађорђеве звезде са мачевима а 39 најхрабријих бораца су  два пута  одликовани овим одликовањем. И друга ратна одликовања, домаћа и страна китила су груди јунака „Гвозденог пука“, бораца за ослобођење Србије  из Топлице, Јабланице и Заплања.

 

16. мај, среда

ГАЛЕРИЈА ,,БОЖА ИЛИЋ“

 1330  Представљање основне школе Светислав Мирковић Ненад из Мале Плане кроз презентације и уметнички програм

 • Презентација „Пропаганда у току 1. и 2. св. рата“
 • Јавни час „Јасењин – Писмо мајци“ ОШ Велика Плана

1800  Музичко поетско вече књижевне омладине Прокупља „Ено моје поезије како прелази улицу - Матија Бећковић“
         Дом културе „Радивој Увалић- Бата”, Прокупље

1900   „Заплешимо заједно класичан и модеран плес“, Плесни центар  ,,Стар“ и  Плесни клуб „Fenix”, КОЦ „Топлица“, Прокупље

ГАЛЕРИЈА „ФИЛ-АРТ“

1200  Филмска радионица „Основи филмског језика“, проф. др Шандор Шетало, Академија уметности Нови Сад.

17. мај четвртак

ГАЛЕРИЈА ,,БОЖА ИЛИЋ“

1000   Презентација „Non scholae, sed vitae discimus - Не за школу, већ за живот учимо“, ученици Гимназије о Гимназији

1600    Литерарни радови на тему:„Хиперповезаност – могићност за стицање нових знања“, КОЦ „Топлица“, Прокупље

1800   „Поетско-музичко вече”, Дом ученика средњих школа, Прокупље.

18. мај петак,

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МУЗЕЈА

1000- 2000 Обилазак музејских поставки са кустосима и водичима

ГАЛЕРИЈА „ФИЛ-АРТ“

1000  Пројекција дечијег филма.

НОЋ МУЗЕЈА

НОЋ МУЗЕЈА

19. мај субота,

 10:00 – 17:00  Велика неолитска научна журка у Плочнику                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

НАРОДНИ МУЗЕЈ ТОПЛИЦЕ

1700   „Музеј кроз векове у слици и речи“,  изложба  радова и радионица ученика основне школе  „9. октобар“

 1700 - 2400 Обилазак музејских поставки са кустосима и водичима

ГАЛЕРИЈА „БОЖА ИЛИЋ

1800     „Из ученичких пера“ - Техничка школа „15. мај“.

1900      Отварање изложбе слика Милана Туцовића из Београда, приватна збирка  проф.  др  Зорана Бојанића из Ниша

2000    Јавни час „Завештање о језику“- ученици Гимназије „ Језик је вода, увек  иста с обе стране бране, која ће као тиха и моћна сила која брегове  рони, опет спојити  народ у једно отачаство и једну државу“ Стефан Немања.

ГАЛЕРИЈА „ФИЛ АРТ

1800   Трибина „Жене родитељи“,  професори са Факултета драмских уметности у Београду

2000   Прича о галерији „Фил-арт
           Етно песма
           Читање драмског текста

Народни музеј Топлице, Ратка Павловића 31, 18400 Прокупље, Тел: 027/321-694 и 322-151

Веб адреса:www.muzejtoplice.org.rs, Е-пошта: muzejtoplice@gmail.com

Издавачка делатност

Књиге

Tatko

ТАТКО

Драгољуб Мирчетић
1969.- године
цена: 100 рсд
+381 27 322 151

Доња Топоница

Доња Топоница

Др Војислав Трбуховић
Мр Лепосава Трбуховић
1970. година
цена: 50 рсд
+381 27 322 151

Прокупље град Светог Прокопија

Прокупље град Светог Прокопија

Јулка Кузмановић Цветковић
Баштина 1, 1998. године
цена: 600 рсд
+381 27 322 151

Прокупље 1395-1998

Прокупље 1395-1998

Фотомонографија
Баштина 2, 1998. године

Прокупље и околина између два светска рата

Прокупље и околина између два светска рата

Драгољуб Ж. Мирчетић
Баштина 4, 1998 године

Прокупље 1395-1998

Прокупље 1395-1998

Фотомонографија
Баштина 4, 1998. године

Топлица кроз векове

Топлица кроз векове

Петко Марјановић
Баштина 5, 1999. године

Прокупље у праисторији, антици и средњем веку

Прокупље у праисторији, антици и средњем веку

Зборник
Баштина 6, 1999.године

Топлички устанак 1917. године

Топлички устанак 1917. године

Петко Марјановић
Баштина 7, 2003. године

Сунце, и заласци

Сунце, и заласци

Милан Б. Коматина
Баштина 8, 2006. године

Древно Прокупље

Древно Прокупље

Древно Прокупље

Мирослава Јоцић
Баштина 9, 2007. године
цена: 360 рсд
+381 27 322 151

Топлица кроз векове

Топлица кроз векове

Петко Марјановић
Баштина 5, 1999. године

Божа Илић

Божа Илић

Иван Ивановић
2008. године

Топлички витезови

Топлички витезови

Мр Радоје Костић
2013. године
цена: 600 рсд
+381 27 322 151
Књиге и каталоге можете поручити електронским путем или на телефон 027/321-694, 027/322-151
Број жиро рачуна на који можете уплатити новац је 840-224668-80
Tрошкове транспорта сноси купац.

Каталози

Доња Топоница

Доња Топоница

Др Војислав Трбуховић
1970. година
цена: 20 рсд
+381 27 322 151

Археолошка истраживања Хисара

Археолошка истраживања Хисара

Каталог, поставке
1984. годинa

40 година рада Народног музеја Топлице

40 година рада Народног музеја Топлице

Каталог
1988. година
цена: 50 рсд
+381 27 322 151

200г. од избијања првог српског устанка и стварања м.српске.д

200 година од избијања првог српског устанка и стварања модерне српске државе

Каталог изложбе
Петко Марјановић
и Дарко Жарић,
1998. годинa

Топлички устанак 1917. године

Топлички устанак 1917. године

Каталог поставке Петко Марјановић и
Дарко Жарић
2007. године цена: 100 рсд

Копије Археолошких предмета из Народног музеја Топлице

Копије Археолошких предмета из Народног музеја Топлице

Каталог изложбе
Јулка Кузмановић-Цветковић
Конџељ 2007. године цена: 100 рсд

Витезови КЗ из Топлицe

Витезови КЗ из Топлице

Каталог изложбе
Петко Марјановић и
Мр Радоје Костић
2007. година

78 дана НАТО агресије у Топлици

78 дана НАТО агресије у Топлици

Петко Марјановић и
Дарко Жарић
2009. године цена: 100 рсд
+381 27 322 151

Прокупље за сећање

Прокупље за сећање

Зорица Цветковић и
Петко Марјановић
2013. године
цена: 350 рсд
+381 27 322 151

Prokuplje, a town to remember

Prokuplje, a town to remember

Zorica Cvetković i
Petko Marijanović
2013. godine.
cena: 350 rsd
+381 27 322 151
Књиге и каталоге можете поручити електронским путем или на телефон 027/321-694, 027/322-151
Број жиро рачуна на који можете уплатити новац је 840-224668-80
Tрошкове транспорта сноси купац.

Архива догађаја

Погледај читаву архиву догађаја >>>

Изложба слика Иван Накић

2013-01-10
Изложба слика Иван Накић

Отворена је изложба слика Ивана Накића под називом Живот је сликарство сликарство је живот у Народном музеју Топлице.

Минијатуре

2013-02-19
Минијатуре

Галерија ,,Божа Илић'' Отворена је изложба минијатура.

Топлички витезови

2013-05-31
Топлички витезови

Топлички витезови 11. књига у едицији ,,Баштина'' у издању Народног музеја Топлице После вишедеценијског научно-истраживачког и мукотрпног рада на прикупљању грађе о Другом пешадијском пуку "Књаз Михаило", легендарном Гвозденом пуку,...

Изложба ,,Прокупље за сећање"

2013-10-11
Изложба ,,Прокупље за сећање"

Поводом дана Народног музеја Топлице биће организована изложба ,,Прокупље за сећање". Отварање изложбе је заказано 11.10.2013. год. са почетком у 14 сати у Народном музеју Топлице.

Изложба слика Боже Илића ,,Сећање"

2013-12-10
Изложба слика Боже Илића ,,Сећање"

Поводом двадесет година од смрти истакнутог Српског уметника Боже Илића отворена је изложба слика у истоименој галерији.

Изложба ,,Прокупље за сећање" у Нишу

2014-02-10
Изложба ,,Прокупље за сећање" у Нишу

Завичајно удружење Tопличана у Нишу у сарадњи са Народним музејом Топлице и 3. бригадом копнене Bојске представља изложбу ,,Прокупље за сећање''. Отварање изложбе је заказано за 10. фебруар 2014. године...

Изложба ,,Топлички гвоздени пук" у Београду

2014-04-22
Изложба ,,Топлички гвоздени пук" у Београду

Oтварање изложбе „ТОПЛИЧКИ ГВОЗДЕНИ ПУК“. У Малој галерији Дома Војске Србије 22. априла 2014. године у 17 часова, биће свечано отворена изложба „Топлички гвоздени пук Књаз Михаило.

Чувари баштине

2014-05-15
Чувари баштине

Поводом дана св.Прокопија и обележавања градске славе, у галерији ,,Божа Илић" 21.07.2014 године у 13 сати отвара се изложба скулптура ,,Чувари баштине".

Достојанствене сенке

2014-07-14
Достојанствене сенке

Поводом дана св.Прокопија и обележавања градске славе, у Народном музеју Топлице је отворена изложба о 95 година позоришног живота у Прокупљу. Изложбу је отворио председник Општине, господин Мирољуб Пауновић.

Топлички збег

2014-08-08
Топлички збег

Промоција књиге Топлички збег аутора Звездана Ћурчућа.

Старо и нестало воће Србије

2014-12-11
Старо и нестало воће Србије

Гостујућа изложба Природњачког музеја Подручје Србије је одувек било богато воћним врстама и многобројним сортама воћа. Ретке су земље у свету, као наша, са тако погодном климом, географским условима и...

УЛУС

2015-01-21
УЛУС

Изложба Удружења ликовних уметника Србије. Галерија ,,Божа Илић'' од 21. јануара до 20. фебруара.

Хладно и тетивно оружје у средњевековној Србији

2015-01-28
Хладно и тетивно оружје у средњевековној Србији

Предавање на тему Хладно и тетивно оружје у средњевековној Србији. Предавачи и теме: Слободан Маринић - Мачеви у средњевековној Србији Зоран Павловић - Лукови рожанци у војсци Немањића Народни музеј...

Музеји Србије, десет дана од 10 до 10

2015-04-09
Музеји Србије, десет дана од 10 до 10

Манифестација „Музеји Србије, десет дана од 10 до 10” у Народном музеју Топлице. Национални музеји Србије организују нову манифестацију Музеји Србије, десет дана од 10 до 10. Манифестација ће трајати...

Народни Музеј Топлице

Народни музеј Топлице oснован је 1946. год. у старом здању и адаптираном простору зграде на Хисару (задужбина бившег министра здравља лекара Алексе Савића).
Музеј је 1962. године пресељен у зграду бивше поште у улици Ратка Павловића. Зграда је и данас споменик културе под заштитом државе.

Kонтакт

Народни музеј Топлице

Ратка Павловића 31
18400 Прокупље,
Телефон: 027/321-694
Факс: 027/322-151
Е-пошта: muzejtoplice@gmail.com
©{2018} Народни Музеј Топлице. Сва права задржана. Дизајн Војкан Окичић

Search

Pretraga